NASZE PUBLIKACJE

Misją, która przyświeca Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK od początku funkcjonowania, jest kształcenie profesjonalnej kadry dla administracji samorządowej i rządowej, przedsiębiorstw sektora publicznego oraz organizacji pozarządowych. Natomiast jednym z najważniejszych celów stawianych sobie przez członków Katedry GAP stało się uformowanie środowiska badaczy i ekspertów z dziedziny zarządzania publicznego i spraw publicznych, które będzie jednym z trzech najlepszych w Polsce oraz liczącym się w Europie. Chcemy dążyć do realizacji tego celu m.in. poprzez wydawanie publikacji naukowych, które w sposób kompleksowy i pogłębiony przybliżą zagadnienia związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem administracją publiczną, samorządową oraz organizacjami III sektora, a także wskażą kierunki ich dalszego rozwoju czy koniecznych „reform”.

 

Wspolzarzadzanie publiczneWspółzarządzanie publiczne
red. naukowa Stanisław Mazur
Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2015

Zespół autorów: Robert Chrabąszcz, Maciej Frączek, Tomasz Geodecki, Jakub Głowacki, Maciej Gnela, Jerzy Hausner, Piotr Kopyciński, Stanisław Mazur, Michał Możdżeń, Dawid Sześciło, Marcin Zawicki, Michał Żabiński.

Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna książka, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim poziomie.
prof. dr hab. Jerzy Wilkin

Obszerna, wielowątkowa monografia koncepcji governance w różnych obszarach życia publicznego. Książka napisana przez zespół autorów z Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, której twórcą i wieloletnim kierownikiem był prof. Jerzy Hausner. Obecnym kierownikiem tego zespołu jest redaktor naukowy monografii, prof. Stanisław Mazur. Bez wątpienia mamy w tym wypadku do czynienia z ukształtowaną już szkołą nauki o gospodarce i polityce publicznej.
prof. dr hab. Jarosław Górniak

Pobierz spis treści

Kup książkę "Współzarządzanie publiczne" na stronie wydawnictwa Scholar

 


 

 

Kultura a rozwój okładkaKultura a rozwój

red. Jerzy Hausner

„Kultura a rozwój” to podręcznik do ekonomii kultury. Prezentuje oryginalne ujęcie tej problematyki wykraczające poza szlaki utarte przez zachodni dyskurs ekonomiczny. Jej autorami jest grupa naukowców związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Międzynarodowym Centrum Kultury. Został stworzony z myślą o słuchaczach różnych kierunków nauk społecznych oraz wszystkich pracujących „w kulturze”.

Książka "Kultura a rozwój" dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej.

Podręcznik "Kultura a rozwój" pokazuje jak wartości nie-ekonomiczne, na których oparta jest kultura, mogą służyć szeroko rozumianemu rozwojowi, a także jak pojęcie „wartości” jest kształtowane przez kulturę. Książka składa się z pięciu części. W pierwszej Autorzy wyjaśniają znaczenie podstawowych pojęć takich jak kultura, dziedzictwo i rozwój. W drugiej części systematyzują wiedzę na temat polskiego sektora kultury. W trzeciej części pokazują jak dziedzictwo przyczynia się do rozwoju społecznego oraz podają praktyczne wskazówki jak wykorzystać ten potencjał. W czwartej części omawiają problematykę kreatywności, innowacyjności oraz nowych wzorów uczestnictwa w kulturze. W piątej i ostatniej części wszechstronnie omawiają relacje pomiędzy kulturą i wolnym rynkiem.

"(...) za sprawą żywotności i zmienności kultury, czyli za sprawą ludzkiej wyobraźni i kreatywności, rozwój nie jest linearny, lecz meandryczny; to nieustanne zrywanie i podtrzymywanie ciągłości. Nie jest też zdeterminowany, ani ekonomicznie, ani technologicznie. Można go świadomie pobudzać i w pewnym stopniu nadawać mu kierunek, ale nie można go zaprogramować. Rozwój jest funkcją otwartości kultury i podmiotów zajmujących się działalnością kulturalną. Z tego punktu widzenia istotne znaczenie ma dominujący w danym społeczeństwie model instytucji kultury, zarządzania nią i jej relacji z innego rodzaju instytucjami, zwłaszcza politycznymi i gospodarczymi".

Ze „Wstępu” prof. Jerzego Hausnera, prof. Anny Karwińskiej i prof. Jacka Purchli

Pobierz podręcznik w formacie PDF